Kategorie

Reklamacje

Procedura reklamacyjna
 1. Niniejsza procedura dotyczy wyłącznie towarów sprzedawanych przez firmę RAWO. Zawarte w niej informacje opisują warunki gwarancji oraz tok postępowania podczas reklamowanych produktów przez Klienta.
 2. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Dział Reklamacji firmy RAWO, który każdorazowo testuje nadesłany towar w celu potwierdzenia zgłaszanej wady.
 3. Przyjęcie towaru do Działu Reklamacji nie oznacza uznania reklamacji, lecz poddanie reklamowanego produktu ekspertyzie w celu zdiagnozowania usterki i wykluczenia przypadków, o których mowa w punkcie 11.
 4. Firma RAWO rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia, a w przypadku nie zastosowania się Klienta do niniejszej procedury reklamacyjnej termin rozpatrywania reklamacji wydłuża się do 40 dni roboczych.
 5. W ramach udzielonej gwarancji Dział Reklamacji zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego towaru na sprawny, wolny od wad. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach możliwy jest również zwrot pieniędzy.
 6. Warunkiem przyjęcia reklamacji w okresie gwarancji jest dostarczenie:
  - towaru w stanie kompletnym (wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami oraz dokumentacją) w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym zapewniającym co najmniej tak bezpieczne warunki transportu, jak opakowanie fabryczne,
  - dowodu zakupu (oryginał lub kopia paragonu fiskalnego bądź faktury VAT),
  - oryginału karty gwarancyjnej.
 7. Aby wysłać towar w ramach reklamacji, Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacyjnego, które można pobrać ze strony www.rawo.pl/formularz_reklamacyjny.doc oraz odesłania na adres E-mailowy sklepu sklep@rawo.pl

  W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zgłoszenia zostanie nadany numer reklamacji (RMA), który zostanie wysłany do Państwa drogą elektroniczną i należy umieścić go na paczce z odsyłanym towarem.

  Reklamację
  razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (warunek konieczny) prosimy kierować na adres:

  RAWO
  Dział Reklamacji RMA nr …
  Ul. Belgijska 10/9 
  71-795 Szczecin

 8. Klient wysyła reklamowany produkt na własny koszt za pośrednictwem firmy doręczającej, po naprawie towar zostanie odesłany na koszt firmy RAWO.
 9. Jeżeli towar dostarczony do Działu Reklamacji okaże się sprawny i wolny od usterek, firma RAWO pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.
 10. W przypadku większej ilości reklamowanych produktów, czas rozpatrywania reklamacji może się odpowiednio wydłużyć, ze względu na techniczne możliwości urządzenia testowego.
 11. Towar nie jest objęty gwarancją w następstwie:
  - zakończenia okresu gwarancyjnego,
  - uszkodzeń powstałych w skutek błędnej obsługi, montażu, eksploatacji, przechowywania i obchodzenia się z towarem (napięcie zasilające, temperatura, wilgotność itp.),
  - wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, nieautoryzowanych ingerencji, oraz wykonywania jakichkolwiek czynności serwisowych przez osoby nieupoważnione,
  - naruszenia, zerwania plomb gwarancyjnych,
  - zmiany, zamazania numeru seryjnego towaru,
  - unieważnienia, zagubienia karty gwarancyjnej ,
  - wszelkich uszkodzeń oraz urazów mechanicznych, termicznych, chemicznych obudowy, elementów i podzespołów,
  - naturalnego zużycia towaru i jego poszczególnych elementów,
  - innych uszkodzeń powstałych z winy lub/i niewiedzy użytkownika.
 12. Firma RAWO zastrzega sobie wyłączne prawo do zmian w niniejszej procedurze reklamacyjnej.
 13. W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywanej reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny: (+48) 690 879 666 lub E-mail: sklep@rawo.pl